Το easysms αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Tern. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας.

Η Tern σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφυγόντων κερδών, θετικών και αποθετικών ζημιών, που οφείλονται σε κακή ή λανθασμένη χρήση των υπηρεσιών της, καθώς και σε μη διαθεσιμότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Αναγνωρίζετε πως η Tern αναλαμβάνει την παράδοση των μηνυμάτων στο δίκτυο των εταιριών κινητής τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου(ων) μηνυμάτων. Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται επίσης:

  1. Αν ο συνδρομητής βρίσκεται σε περιοχή που καλύπτεται από το δίκτυό του
  2. Αν έχει ενεργοποιημένη την συσκευή του
  3. Αν τα καιρικά φαινόμενα επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία του δικτύου και
  4. Αν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη στην Tern για αποτυχημένη ή καθυστερημένη αποστολή μηνυμάτων

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν και δεν μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης, ενοικίασης ή μεταπώλησης χωρίς την έγγραφη άδεια της Tern.

Οι κωδικοί που παραχωρούνται από το easysms προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή τους ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη που του χορηγούνται.

Απαγορεύεται η παράνομη χρήση της υπηρεσίας, ιδίως για σκοπούς που θίγουν την ιδιωτική σφαίρα των παραληπτών sms μηνυμάτων, καθώς και χρήση αντίθετη στους νόμους και τα χρηστά ήθη. Πιο συγκεκριμένα εγγυάστε πως σε καμία περίπτωση δεν θα στείλετε μηνύματα μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας, με σκοπό την μαζική διαφήμιση σε τυχαίους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας (spamming) και θα αφαιρέσετε απο τις λίστες σας οποιοδήποτε αριθμό του οποίου ο παραλήπτης θα ζητήσει τον αποκλισμό του απο τις αποστολές σας.

Η Tern διατηρεί αρχείο με τις αποστολές που πραγματοποιούνται, καθώς και με προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία θεωρούνται αυστηρώς απόρρητα και μπορεί να παραδοθούν μόνο εάν ζητηθεί επισήμως από δικαστική αρχή.

H Tern μπορεί να τροποποιήσει τον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών της χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει τους χρήστες. Δύναται επίσης να προσαρμόσει τα διαθέσιμα υπόλοιπα των χρηστών σύμφωνα με την νέα τιμολογιακή πολιτική.

Ο χρήστης των υπηρεσιών του κόμβου easysms έχει την ευθύνη για όσες αποστολές πραγματοποιούνται μέσω του κωδικού του, Συμφωνείτε δε πως σε περίπτωση ποινικής δίωξης από τρίτους για οποιονδήποτε λόγο σχετικό με την αποστολή μηνυμάτων σας, αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη και αναγνωρίζετε πως η εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση.

Σε κάθε αντίθετη περίπτωση η ευθύνη της Tern περιορίζεται στην ελάχιστη υπό του νόμου επιτρεπόμενη δια του παρόντος.

H Tern διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση.

Η Tern θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες του κόμβου έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν συμμορφωθεί προς αυτό.

Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παραπάνω όρους σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής ενός εκ'των όρων της σύμβασης η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της άρνησης παροχής των υπηρεσιών της.